Kamu Çalışanlarını ilgilendiren emsal nitelikte karar!terbiyesiz, geri zekalı hakaret sayıldı | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

Kamu Çalışanlarını ilgilendiren emsal nitelikte karar!terbiyesiz, geri zekalı hakaret sayıldı

Yüz Binlerce Memuru ilgilendiren önemli bir Karara imza atıldı

Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kamu görevlisi için kullanılan ‘terbiyesiz, geri zekalı’ sözü hakaret kabul edildi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi öğretmen için kullanılan ‘terbiyesiz, geri zekalı’ sözünün, kamu görevlisine karşı hakaret suçunu oluşturduğunu ifade edilerek, yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay, kamu görevlisine suçunun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı, şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilemeyeceğini açıkladı.


T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi

2015/7745 E.

2019/9753 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Tehdit, kamu görevlisine hakaret

HÜKÜMLER : Beraat, düşme

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihlerine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-Sanık … hakkında tehdit suçundan kurulan beraat hükmünün temyizinde;

Eyleme ve yükletilen suça yönelik mahkemenin kabul ve gerekçesine göre, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak,

TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

2-Sanık … Gümüş hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan kurulan düşme hükmünün temyizine gelince;

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, öğretmen olarak görev yapan müştekiye “… terbiyesiz, geri zekalı” diyerek hakaret etmesi biçimindeki eyleminin, TCK’nın 125/3-a maddesindeki kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu, bu suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı gözetilmeden, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yüz Binlerce Memuru ilgilendiren önemli bir Karara imza atıldı