Normalleşme sürelerine yenileri eklenerek, izin – istifa ve yeni mesai düzeni genelgesi yayımladı! | İNT Haber - İnternet haber kaynağı
Güncel

Normalleşme sürelerine yenileri eklenerek, izin – istifa ve yeni mesai düzeni genelgesi yayımladı!

Binlerce kişiyi ilgilendiren genelge 81 ile gönderildi. Emeklilik, izin, istifa ve yeni mesai düzeniyle ilgili genelgeye göre sağlık çalışanlarına yıllık izin yasağı kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı 81 ile 13 maddelik personel ile ilgili genelge gönderdi. Bakan Fahrettin Koca imzalı genelge ile corona virüs sürecinde durdurulan yıllık izin yasağı kaldırıldı. 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle sağlık çalışanları için yeni düzenlemeler yapıldı:30 Mart ile 7 Mayıs arasında emeklilik talebinde bulunup da işlemleri yapılan personelin ayrılmasına müsaade edilecek. Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst bölgelere atama tayinleri yapılmayacak. Ancak eş durumu ve sağlık durumu gibi mazeretlere binaen, nakil talepleri karşılanacak.6 Mart ile 22 Nisan’da kura ile atamaları gerçekleşen uzman tabiplerden Adli Tıp Kurumu, üniversiteler ve bakanlık sağlık tesislerinde görev yapanların ayrılışına müsaade edilecek. Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevden çekilme talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecek. Yıllık izinler yetkili amirin uygun bulacağı zamanda kullandırılacak.
Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında 23 Mart tarihli genel yazıda düzenleme altına alınan esnek çalışma uygulaması sürecek. 30 Mart’tan önce bulunduğu yerden başka yere ataması yapılıp da atama kararı bu tarihten sonra bildirilen personelin yeni görev yerlerine başlamaları için ayrılmalarına müsaade edilecek. Sağlık kuruluşlarında çalışanların başka kurum ve kuruluşlarına geçişine muvafakat verilmeyecek. 
Ancak, TUS, YDUS, DUS sınavı neticesinde başka kurum kadrolarına atanmaya hak kazananlar geçiş yapabilecek. Engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmadan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak idari izin verilmeye devam edilecek. 

İŞTE O GENELGE

1-30 Mart 2020 tarihinden önce, bulunduğu yerden başka yere ataması yapılıp da, atama kararı bu tarihten sonra tekemmül eden personelin, atandığı yerde göreve başlayabilmelerini teminen ayrılışlarına müsaade edilecektir

2-30 Mart 2020 tarihi ile 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunup da, emeklilik işlemleri tekemmül eden personelin ayrılışına müsaade edilecektir.

3-Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de, ataması yapılan personelin, bu süreçte ayrılışı yapılmayacak olup başka yerlere atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecektir. Ancak, TUS, YDUS ve DUS sınavı neticesine başka kurum kadrolarına atanmaya hak kazanan personele muvafakat verilmesi yoluna gidilecektir.

4-Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst hizmet bölgelerine atama halleri hariç; aile birliği mazeretine, sağlık mazeretine, eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması ve karşılıklı yer değiştirme ile engelli durumundan yapılan atama ve sair diğer atama talepleri değerlendirilerek mevzuata uygun bulunan personelin ataması yapılacaktır.

5-Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re’sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemlerinin yanında normal emeklilik talepleri de kabul edilerek işten ayrılmaları sağlanacaktır.

6-3359 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesine göre, 72 yaşına kadar çalışmasına müsaade edilen tabip, uzman tabip ve aile hekimlerinden göreve devam etmek istemeyenler ile görevini devam ettirmeleri sağlık raporu ile uygun görülmeyen tabip, uzman tabip ve aile hekimlerinin ayrılışları yapılacaktır.

7-6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 91 inci dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ve mazeret kurası ile 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen 92 nci dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ve mazeret kurası ile atamaları gerçekleştirilen uzman tabiplerden, Adli Tıp Kurumu, 2547 sayılı Kanuna tabi Üniversiteler ile Bakanlığımız sağlık tesislerinde görev yapmakta olup halen ayrılışını yapmayanların ayrılışlarına müsaade edilecektir.

8- Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecektir.

9-Bilindiği üzere 13.03.2020 tarihli ve 912 sayılı genel yazılarımız ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında bütün personelin, yıllık izinleri durdurulmuştur. İş bu yazımızın dağıtımına binaen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 nci maddesine göre memurlara verilmesi gereken yıllık izin ile ve 103 üncü maddesine göre hak edenlere verilmesi gereken şua izni, mezkur izinleri vermeye yetkili amirin uygun bulacağı zamanlarda kullandırılacaktır. Bunun haricinde personele, daha önceki genel yazılarımızla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde verilen izinler, önceki yazılarımız çerçevesinde kullandırılacak olup bu kapsamdaki personele izin verilerek ayrılışı yapılacaktır. 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatında düzenleme altına alınan diğer izinler de, izin vermeye yetkili amirin uygun bulması halinde talep eden personelce kullanılabilecektir.

10-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak idari izin verilmeye devam edilecektir.

11-Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı ve COVID – 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Konulu Genelge çerçevesinde; Bakanlığımızca, 23.03.2020 tarihli ve 3522 sayılı genel yazımızla düzenleme altına alınan esnek çalışma uygulamasına devam olunacaktır.

12-Bakanlığımız uhdesinde çalışıp da, Tıpta Uzmanlık Sınavını ve Yan Dal Uzmanlık Sınavını kazananların ayrılışlarının yapılması yoluna gidilecektir.

13- İstanbul iline yönelik olarak 06.04.2020 tarihli ve 1143 sayılı Personel Hareketleri konulu genel yazımız, izinlere ilişkin düzenlemeler hariç aynen uygulanacaktır. Yukarıda yapılan düzenlemeler hariç uygulamada daha önceki yazılarımız çerçevesinde hareket edilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.